PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Trong xu hướng phát triển giáo dục đại học thế giới, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cũng luôn phải thích ứng với những đòi hỏi khác quan cần thích ứng để phát triển như: việc cải cách quản trị đại học; những thay đổi về mô hình quản lý giáo dục đại học trong bối cảnh gia tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học và đổi lại yêu cầu tuân thủ trách nhiệm xã hội; vai trò quản lý của nhà nước từ việc quản lý trực tiếp sang giám sát thông qua các công cụ quản lý nhà nước; những thay đổi về tăng các nguồn thu cho cơ sở giáo dục đại học thông qua các dịch vụ đòi hỏi sự cần thiết các cơ sở giáo dục đại học phải tăng cường quan hệ với các khu vực doanh nghiệp cũng như các bên liên quan khác.

Theo đó, Trung tâm hướng đến thực hiện các nghiên cứu về phát triển nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên… trong đó luôn đặt ra vai trò phát triển của mỗi chủ thể này thích ứng với bối cảnh luôn thay đổi để phát triển giáo dục đại học. Những kết quả nghiên cứu sẽ được phổ biến tới các đơn vị, cá nhân có quan tâm thông qua các sự kiện, các diễn đàn, hội thảo khoa học, các khóa tập huấn về kỹ năng lãnh đạo trong quản lý, quản trị cơ sở giáo dục đại học; về phát triển nghề nghiệp cho giảng viên, sinh viên.

Ngoài ra, Trung tâm đóng vai trò cầu nối giới thiệu các giảng viên, sinh viên tham gia thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước nhằm tối ưu hóa các nguồn lực và ứng dụng hiệu quả kết quả nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho các đối tượng nêu trên trong thực tiễn hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học.