NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trung tâm xác định xây dựng năng lực nghiên cứu cần bao gồm kiến thức và kỹ năng ở các cấp độ khác nhau như:

– Cấp cá nhân: gồm phát triển nghề nghiệp cho các giảng viên, nhấn mạnh vào công tác nghiên cứu như apply quỹ nghiên cứu, xuất bản bài báo quốc tế, hướng dẫn sinh viên sau đại học,…

– Cấp cơ sở giáo dục đại học: gồm thúc đẩy văn hóa nghiên cứu, tìm kiếm các nguồn quỹ, giám sát dự án nghiên cứu, phát triển hợp tác nghiên cứu, cạnh tranh các nguồn tài trợ trên trường quốc tế,…

– Cấp quốc gia: gồm các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới, thiết lập các ưu tiên trong nghiên cứu, xây dựng cơ chế phân bổ kinh phí nghiên cứu, điều phối các hoạt động và cơ chế giám sát hiệu quả, đánh giá tác động,…

Theo đó, Trung tâm hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tiến hành các hoạt động về nâng cao năng lực nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu về giáo dục đại học cũng như các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khác cùng xây dựng năng lực nghiên cứu để đạt được nhiều thành công hơn trong vai trò và chức năng của họ.

Hội thảo tập huấn về Kỹ năng Nghiên cứu khoa học sẽ được tổ chức tháng 9 tại Hà Nội. Thông tin chi tiết xin xem tại đây