Giới thiệu

Sứ mệnh

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đại học với sứ mệnh phát triển thành một trung tâm nghiên cứu giáo dục được quốc tế công nhận, kết hợp sức mạnh của giáo dục và công nghệ để đóng góp cho sự phát triển con người và xã hội.

 

Tầm nhìn

Kế hoạch đến năm 2025 của chúng tôi là thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chia sẻ thông tin và kiến thức cũng như áp dụng kết quả nghiên cứu của Trung tâm để hỗ trợ phát triển Giáo dục đại học Việt Nam cũng như ở các nước khác.

 

Giá trị cốt lõi

Integrity (Chính trực)

Collaboration (Hợp tác-kết nối)

Enlightenment (Khai minh)

Liberation (Khai phóng)

Social responsibility (Trách nhiệm xã hội)