ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trung tâm cung cấp thông tin và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hỗ trợ các cơ sở giáo dục xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, vươn tới tầm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Theo đó, Trung tâm tiến hành các nghiên cứu để chia sẻ dữ liệu về đảm bảo chất lượng theo chuẩn mực quốc tế giúp các cơ sở giáo dục xác định những thách thức cần giải quyết trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở kết quả kiểm định của các cơ sở giáo dục, Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật rà soát, đánh giá các chương trình theo tiêu chuẩn ngành nghề lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của bên sử dụng lao động để đề xuất, hỗ trợ các giải pháp cải tiến chương trình đào tạo thường xuyên. Qua đó xác định nhu cầu và hỗ trợ năng lực cải tiến chương trình đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học với sự tham gia của bên sử dụng lao động.

Ngoài ra, Trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề và các hoạt động khác để các bên liên quan chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hướng dẫn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đáp ứng yêu cầu theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế

Hội thảo tập huấn về đánh giá ngoài cấp chương trình và cấp cơ sở giáo dục theo chuẩn quốc tế (FIBAA) đã được tổ chức tháng 11/2017 tại Cần Thơ. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Hội thảo khoa học quốc tế Giáo dục đại học STEM cho Phát triển đồng bằng sông Cửu Long đã được tổ chức tháng 11/2017 tại Cần Thơ. Thông tin chi tiết xin xem tại đây

Hội thảo khoa học quốc tế Khung trình độ quốc gia và Phát triển chương trình đào tạo đã được tổ chức tháng 5/2017 tại Nha Trang. Thông tin chi tiết xin xem tại đây