GIỚI THIỆU

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại học được thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-HH ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Trung tâm hoạt động theo giấy phép số A-1871 ký ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm hoạt động trong các lĩnh vực chính như sau:

Nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực giáo dục;

– Dịch vụ Khoa học và Công nghệ: Tư vấn, chuyển giao công nghê, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên;

– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để   thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

LỊCH HOẠT ĐỘNG

HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC VIẾT BÀI CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

ĐỐi tác của CSHE